Dây kéo nylon

Dây kéo nylon đầu mở

Dây kéo nylon đầu mở

Dây kéo nylon đầu bít

Dây kéo nylon đầu bít (chấu kim loại)

Dây kéo nylon răng vàng

Dây kéo nylon mở 2 đầu

Dây kéo ẩn

Dây kéo ẩn B CCC-3

Dây kéo ẩn

Dây kéo ẩn CCC-5

Dây kéo ẩn A CCC-3

Dây kéo phao

Dây kéo phao đầu bít #5

Dây kéo phao đầu bít #8

Dây kéo phao đầu bít #3

Dây kéo phao đầu mở

Dây kéo phao mở 2 đầu

Dây kéo phao #5

Dây kéo phao răng trong suốt #5

Dây kéo phao răng xi vàng #5

Dây kéo kim loại

Dây kéo đồng cổ mở hai đầu

Dây kéo đồng mở

Dây kéo đồng trắng

Dây kéo đồng đầu bít

Dây kéo đồng trắng đầu mở

Dây kéo đồng cổ đen đầu mở

Dây kéo đồng cổ đen đầu bít

Dây kéo đồng bạc cổ đầu mở

Dây thun

Dây thun

Thun bản

Thun bản

Đầu khóa kéo

Đầu kéo đồng cổ #3

Đầu kéo kim loại #5

Đầu kéo kim loại

Đầu kéo kim loại #5 (tay kéo vuông)

Đầu khóa kéo nylon #3

Đầu kéo nylon #5

Các kiểu dây kéo

Loại A Close-end

Loại B với thanh trượt kép

Loại C với thanh trượt kép

Loại F Open - End

Loại E Hai cách Close-end

Types D Open-end

Copyright © 2017 CTY TNHH MTV SX-TM PHỤ LIỆU MAY THIÊN LONG HẢI. All rights reserved.