Dây kéo phao đầu bít #5

Dây kéo phao đầu bít #8

Dây kéo phao đầu bít #3

Dây kéo phao đầu mở

Dây kéo phao mở 2 đầu

Dây kéo phao #5

Dây kéo phao răng trong suốt #5

Dây kéo phao răng xi vàng #5

Dây kéo phao răng xi bạc #5

Copyright © 2017 CTY TNHH MTV SX-TM PHỤ LIỆU MAY THIÊN LONG HẢI. All rights reserved.